IT

تگ های وبلاگ نویسی

کدهای عمومی
این تگها را میتوانید در هر جایی از کد HTML قالب قرار دهید. هر کد با یک مقدار در وبلاگ شما جایگزین میشود.
نکته:  پرشین بلاگ  نسبت به کوچکی و بزرگی حروف انگلیسی حساس نیست!
 
توضیح        کد          
کد معرفی کننده ساب دامین  وبلاگ. بطور مثال اگر آدرس وبلاگ demo.persianblog.ir  باشد ، ساب دامین آن demo میباشد.    <-BlogId->      
آیکون پرشین استت     <-persianstat->      
آدرس اینترنتی وبلاگ .مانند http://demo.persianblog.ir    <-BlogUrl->      
آدرس صفحه RSS وبلاگ است.
مانند http://demo.persianblog.ir/rss.xml    <-BlogXmlLink->      
نام مدیر وبلاگ . مانند حسین    <-BlogAuthor->      
توضیحاتی درباره مدیر وبلاگ    <-AboutAuthor->      
آدرس ایمیل عمومی مدیر  وبلاگ. مانند demo@yahoo.com
توجه کنید که این ایمیل با آدرس ایمیل خصوصی مدیر  وبلاگ متفاوت است.     <-BlogEmail->      
توضیحات وبلاگ که معمولا معرفی کننده نوع مطالب وبلاگ است.     <-BlogDescription->      
عنوان وبلاگ . مانند: وبلاگ آزمایشی    <-BlogTitle->      
آدرس  صفحه آرشیو وبلاگ. مانند archive.html     <-BlogArchiveLink->      
آدرس  صفحه تماس با مدیر وبلاگ     <-BlogContactLink->      
          
اسکریپتهای خاص کاربر مانند اسکریپت پخش آهنگ که در بخش تنظیمات وبلاگ وارد شده است.    <-BlogCustomHtml->     
==================================
بلاک های جانبی وبلاگ
بلاک <BlogArchive>
این بلاک مشخص کننده جایگاه آرشیو مطالب ماهانه یا هفتگی است.محتوای درون این بلاک به تعداد ماهها یا هفته های مطالب آرشیو شده تکرار میشود. همچنین شما میتواند تعیین کنید که تنها چند ماه یا چند هفته آخر نمایش داده شود. این کار نیز با تعیین خواصی برای این بلاک انجام شدنی است. برای نمونه اگر شما بلاک را به شکل زیر تعریف کنید.
<BlogArchive maxitems="6" >
در اینصورت تنها شش ماه یا هفته آخر نمایش خواهد شد.در این بلاک کدهای زیر قابل استفاده هستند. البته میتواند از این بلاک بدون تعیین خاصیت maxitems  نیز استفاه کنید.
 
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogArchive    کد      
عنوان آرشیو که با توجه به ماهانه یا هفتگی بودن شیوه آرشیو و تنظیمات وبلاگ نمایش داده میشود. مانند آذر 1381    <-ArchiveTitle->      
مشخص کننده آدرس صفحه آرشیو ماه یا هفته.    <-ArchiveLink->     
بلاک <BlogArchiveBlock>
این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک  <BlogArchive> می باشد و در حقیقت در صورتی که آرشیو وبلاگ خود را غیر فعال کرده باشید، محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد.
===================================================================
بلاک <BlogLinks>
این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش پیوندهای وبلاگ است.کدهای درون این بلاک به تعداد پیوندهای (لینکها) وارده شده توسط نویسنده وبلاگ تکرار خواهد شد.کدهای استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است.
 
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogLinks    کد      
عنوان پیوند . مانند سایت یاهو    <-LinkTitle->      
آدرس پیوند (URL) .مانند  http://www.yahoo.com    <-LinkUrl->      
توضیح کوتاه پیوند    <-LinkDescription->     
بلاک <BlogLinksBlock>
این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک  <BlogLinks> می باشد و در حقیقت در صورتی که هیچ پیوندی ثبت نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد. این مورد بخصوص در مواردی که مثلا پیوندها در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که پیوندی وارد نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود.

===================================================================
بلاک <BlogPreviousItems>
این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش عناوین آخرین مطالب وبلاگ است.بصورت پیش فرض عناوین ده مطلب آخر وبلاگ نمایش داده خواهد شد با اینحال با تغییر در پارامتهای این بلاک میتوانید تعداد موارد نمایش داده شده را بین یک تا سی مورد تغییر دهید.برای نمونه کد زیر باعث نمایش عناوین ده مطالب آخر وبلاگ (با کمک پارامتر items )خواهد شد.
<BlogPreviousItems items="10" >

 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogPreviousItems
    کد      
عنوان مطلب     <-PostTitle->      
تاریخ ارسال یا تنظیم مطلب ( شکل و شیوه نمایش تاریخ در تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است)    <-PostDate->      
زمان ارسال یا تنظیم مطلب ( شکل و شیوه نمایش زمان در تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است)    <-PostTime->      
شماره شناسایی و مشخص هر مطلب    <-PostId->      
نام صفحه (لینک) هر مطلب     <-PostLink->     
بلاک <BlogPreviousItemsBlock>
این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک  <BlogPreviousItems> می باشد و  در صورتی که هیچ مطلبی در وبلاگ وارد نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد. این مورد بخصوص در مواردی که مثلا عناوین در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که وبلاگ بدون مطلب باشد  جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود.

===================================================================
بلاک < BlogPages>
این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش عناوین صفحات اضافه شده به وبلاگ است.
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogPages
    کد      
عنوان صفحه     <-PageTitle->      
آدرس صفحه اضافه شده به وبلاگ    <-PageLink->     
بلاک < BlogPagesBlock>
این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک  < BlogPages> می باشد و  در صورتی که هیچ صفحه ای به وبلاگ اضافه نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شود.

===================================================================
بلاک <BlogAuthors>
این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش آرشیو و نام نویسندگان وبلاگ است.کدهای درون این بلاک به تعداد  نویسندگان تعریف شده برای  وبلاگ تکرار خواهد شد. کدهای استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است.

 
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogAuthors    کد      
نام نویسنده    <-AuthorName->      
آدرس صفحه آرشیو و نمایش آخرین مطالب نوشته شده توسط این نویسنده      <-AuthorLink->     
بلاک <BlogAuthorsBlock>
این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک  <BlogAuthors> می باشد و  در صورتی که نویسنده دیگری به غیر نویسنده اصلی  مدیر وبلاگ تعریف نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد. این مورد بخصوص در مواردی که مثلا نام نویسندگان در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که نویسنده ای  تعریف نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود.
===================================================================

بلاک <BlogFeedShow>
این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش یک فید مورد نظر در وبلاگ است.کدهای درون این بلاک به تعداد لینکهای موجود در فید تکرار خواهد شد. کدهای استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است.
 
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogFeedShow    کد      
عنوان آیتم موجود در فید    <-ItemTitle->      
لینک آیتم موجود در فید     <-ItemUrl->     
بلاک < BlogFeedShowBlock>
این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک  < BlogFeedShow> می باشد و در حقیقت در صورتی که هیچ فیدی در بخش تنظیمات وبلاگ جهت نمایش در وبلاگ  ثبت نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شود. این مورد بخصوص در مواردی که مثلا فیدها در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که فیدی وارد نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود.
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogFeedShow    کد      
عنوان کلی فید که معمولا بالای باکس فید نمایش داده شده و لینک میشود به تگ FeedUrl که لینک فید ارائه شده است.    <-FeedTitle->      
آدرس فید اصلی مانند http://admin.persianblog.com/rss.xml    <-FeedUrl->      
آدرس فید اصلی مانند http://admin.persianblog.com/rss.xml    <-FeedHomepage->     
===================================================================

بلاک <BlogTags>
این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش دسته بندی های وبلاگ بر اساس تگ هاست. کدهای درون این بلاک به تعدادتگ هایی که کاربر تا کنون استفاده کرده است تکرار خواهد شد.کدهای استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است.

 
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogTags    کد      
عنوان موضوع    <-TagName->      
آدرس صفحه آرشیو  موضوع و نمایش آخرین مطالب مرتبط با این موضوع    <-TagLink->      
تعداد مقالاتی که در دسته بندی این تگ هستند. مثلا 12 نشان میدهد.    <-TagWeight->      
         
بلاک <BlogTagsBlock>
این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک  <BlogTags> می باشد و  در صورتی که هیچ موضوعی برای مطالب وبلاگ تعریف نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد. این مورد بخصوص در مواردی که مثلا موضوع در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که موضوعی  تعریف نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود.
============================== =====================================

بلاک <BlogProfile>
این بلاک برای تعیین جایگاه و نحوه نمایش تصویر نویسنده وبلاگ و همچنین توضیحاتی است که نویسنده وبلاگ درباره خود داده است.تمام کدها و محتوایی که داخل این بلوک باشد تنها موقعی نمایش داده خواهد که یا تصویر و یا توضیحات وبلاگ  توسط نویسنده وبلاگ تعیین شده باشد.این بلوک همچنین میتواند شامل بلوک  <BlogPhoto> نیز باشد.

 
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogProfile    کد      
توضیحات در مورد نویسنده و یا وبلاگ    <-BlogAbout->      
بلاک تعیین کننده چگونگی نمایش تصویر یا لوگوی انتخابی برای وبلاگ    <BlogPhoto>      
بلاک تعیین کننده نمایش ایمیل در وبلاگ    <BlogEmailBlock>      
نمایش دهنده آدرس پروفایل نویسنده (در صورتی که کاربر ، مشخصات خود را در سایت مای پردیس وارد کند این لینک به صفحه پروفایل نویسنده در سایت مای پردیس اشاره خواهد کرد.)    <-ProfileUrl->     
بلاک  <BlogPhoto>
این بلاک برای تعیین چگونگی نمایش تصویر نویسنده  وبلاگ و یا لوگو استفاده میشود.با توجه به این ممکن است کدهایی که برای نمایش یک تصویر در قالب وبلاگ بکار میرود در صورتی که کاربر تصویری را برای وبلاگ خود انتخاب نکند بدون استفاده باشند و حتی باعث بهم ریختگی شکل وبلاگ شوند. محتویات داخل این بلاک تنها وقتی نمایش داده می شود که نویسنده وبلاگ، تصویری را برای وبلاگ خود انتخاب کند.

 
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogPhoto    کد      
لینک یا آدرس مستقیم تصویر تعیین شده برای وبلاگ توسط نویسنده    <-BlogPhotoLink->     

لازم به ذکر است که کدهای  <-BlogAbout-> و  <-BlogPhotoLink-> میتوانند در خارج از بلاکهای <BlogProfile> یا <BlogPhoto>  نیز  قرار گیرند و این بلاکها بیشتر برای محافظت از  بهم ریختگی شکل نهایی وبلاگ در صورت تعیین نکردن تصویر  یا توضیحات وبلاگ است.
==================================
بلاک های سازنده صفحات
بلاک های اصلی صفحات شامل چهار بلاک با نام های <BlogPost> و <BlogPage> و <Blogcontact> و <BlogArchivePage >  می باشد. هر کدام از این بلاکها در صفحه خودشان پابلیش میشوند. مثلا در صفحه آرشیو یک وبلاگ ،  فقط بلاک BlogArchivePage پابلیش میشود و بقیه بلاکها وجود نخواهند داشت.
تگ های خاص هر بلاک :
بلاکها شامل مجموعه ای از کدهای اختصاصی  هستند که فقط در همان بلاک کار میکند. استفاده از کدهای عمومی وبلاگ نیز در بلاکها مشکلی ایجاد نمیکند.

بلاک < BlogPost >
بلاک   < BlogPost > تعیین کننده جایگاه نمایش مطالب وبلاگ است. این بلاک توسط <BlogPost>   شروع و توسط کد </BlogPost>   پایان می یابد.تگ های اختصاصی این بلاک به شرح زیر میباشد.
 
توضیح کدهای استفاده شده     کد      
عنوان مطلب ارسال شده    <-PostTitle->      
متن کامل مطلب ارسال شده    <-PostContent->      
تاریخ ارسال مطلب    <-PostDate->      
زمان ارسال مطلب    <-PostTime->      
شماره شناسایی هر مطلب    <-PostId->      
آدرس مستقیم صفحه هر مطلب مانند : http://demo.persianblog.ir/post/12    <-PostLink->      
      
نام نویسنده مطلب ارسال شده    <-PostAuthor->      
ایمیل نویسنده مطلب ارسال شده    <-PostAuthorEmail->      
آدرس صفحه پروفایل نویسنده مطلب    <-PostAuthorLink->      
بلوک نظرات هر پست    <BlogComment>      
بلوک ادامه پست    <BlogExtendedPost>      
بلوک تگ های هر پست    <BlogPostTags>     
بلاک <BlogComment>
این بلاک جهت نمایش نظرات هر مطلب ارسالی بکار میرود. محتوای این بلاک تنها در مواقعی نمایش داده خواهد شد که امکان درج نظر برای مطلب (post) توسط نویسنده به خوانندگان داده شده باشد.  این بلاک دارای یک تگ اختصاصی بنام <-count-> می باشد که عدد کامنت های گذاشته شده برای هر پست را نمایش میدهد. استفاده از تگ count فقط در بلاک blogcomment مجاز است.
استفاده از این بلاک تنها در داخل بلاک < BlogPost >  مجاز است.

بلاک <BlogExtendedPost>
در صورتی که مطلبی دارای بخش ادامه مطلب باشد محتوایت این بلاک نمایش داده خواهد شد. این بلوک معمولا بعد از تگ postContent در قالب قرار میگیرد.
استفاده از این بلاک تنها در داخل بلاک < BlogPost >  مجاز است.
بلاک <BlogPostTags separator=” & ”> این بلاک نمایش دهنده تگ های هر پست میباشد و به ازای هر پست تولید میشود. در صورتی که پستی هیچ تگی نداشته باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمیشود.استفاده از این بلاک تنها در داخل بلاک < BlogPost >  مجاز است. داخل این بلوک ، کدهای مربوطه دو تا هستند که بصورت زیر قابل استفاده هستند.
<-TagName->   نام تگ مروبوطه 
 <-TagLink->     لینک به صفحه تگ مورد نظر
=================================== ==================================
صفحه Archive : شامل عناوین تمامی مطالب درج شده در وبلاگ :
در پرشین بلاگ برای هر وبلاگ صفحه ویژه ای اختصاص داده شده است که عناوین تمامی مطالب آرشیوشده در آن وبلاگ بصورت لینک نمایش داده میشود. شکل و طرح این صفحه نیز همانند قالب وبلاگ است. با این تفاوت که در این صفحه، فقط محتوای بلاک < BlogArchivePage > نمایش داده میشود. آدرس این صفحه بصورت demo.persianblog.ir/Archive/ میباشد.
بلاک <BlogArchiveItems>
این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش عناوین مطالب وبلاگ است. بصورت پیش فرض عناوین جدیدتر ، بالاتر نمایش داده خواهد شد. با اینحال با تغییر در پارامتهای این بلاک میتوانید حالت نمایش را بصورت OldPostsFirst تغییر دهید. خاصیت order  دارای دو حالت OldPostsFirst و NewPostsfirst میباشد. در صورتی که میخواهید عناوین جدیدتر بالاتر باشند نیازی به نوشتن خاصیت order در داخل بلاک BlogArchiveItems نمی باشد.
 
<BlogArchiveItems order=”oldPostsFirst”  >
 
توضیح کدهای استفاده شده در بلاک BlogPreviousItems    کد      
عنوان مطلب     <-PostTitle->      
تاریخ ارسال یا تنظیم مطلب ( شکل و شیوه نمایش تاریخ در تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است)    <-PostDate->      
زمان ارسال یا تنظیم مطلب ( شکل و شیوه نمایش زمان در تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است)    <-PostTime->      
شماره شناسایی و مشخص هر مطلب    <-PostId->      
لینک صفحه هر مطلب     <-PostLink->     
============================ ================================
صفحات اضافه شده به وبلاگ :
در پرشین بلاگ شما امکان افزودن چند صفحه مجزا را به وبلاگ خود دارید . این صفحات با آدرس هایی مانند  demo.persianblog.ir/page/1  به وبلاگ شما اضافه میشوند . شکل و طرح این صفحات نیز همانند قالب وبلاگ است. با این تفاوت که در این صفحه، فقط محتوای بلاک < BlogPage > نمایش داده میشود.
بلاک <BlogPage>
این بلاک مشخص کننده محل قرارگیری محتویاتی است که شما برای یک صفحه اضافه شده به وبلاگتان وارد کرده اید.
 
توضیح کدهای استفاده شده در این بلاک    کد      
عنوان صفحه     <-PageTitle->      
محتوای صفحه اضافه شده    <-PageContent->      
آدرس صفحه اضافه شده    <-PageLink->     
============================ ================================
صفحات تماس ما مدیر وبلاگ:
در وبلاگهای پرشین بلاگ شما صفحه ای دارید که بازدیدکنندگان میتوانند از طریق آن با شما تماس داشته باشند و اطلاعات خود را از طریق فرم تماس برای شما ارسال کنند. این صفحه با آدرس demo.persianblog.ir/contact/ به وبلاگ شما اضافه میشود. شکل و طرح این صفحه نیز همانند قالب وبلاگ است. با این تفاوت که در این صفحه، فقط محتوای بلاک < BlogContact > نمایش داده میشود.
تگ های HTML زیر باید در این صفحه باشند: شما میتوانید پارمترهای دیگری مانند کلاس و استایل  هم به تگهای زیر اضافه کنید . اما خصوصیت های type , name , id  باید مطابق آنچه میبینید باشند تا پرشین بلاگ توانایی تشخیص آنها را داشته باشد.
<input type="text" name="author" id="author" />
<input type="text" name="email" id="email" />
<input type="text" name="url" id="url" />
<textarea name="description" id="description"></textarea>
 <input type="submit" name="button" id="button" value="ارسال" />

/ 0 نظر / 7 بازدید